Đại hội cổ đông GELEX 2024 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

Tại đại hội, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, lãnh đạo GELEX cho biết dù bối cảnh chung vẫn có nhiều biến động và không thuận lợi nhưng công ty đã chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp ứng phóFrom: web game casino. Tuy chỉ tiêu doanh thu hợp nhất chỉ đạt 80% kế hoạch và 93,5% thực hiện năm 2022, nhưng lợi nhuận hợp nhất trước thuế vượt 9,8% chỉ tiêu được đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Đánh giá nền kinh tế vĩ mô năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, công ty đã xây dựng và trình đại hội kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023. Kế hoạch này đã được đại hội cổ đông năm 2024 thông qua với sự đồng thuận và nhất trí cao.From: web game casino

Về định hướng phát triển năm 2024, Tập đoàn GELEX công bố tại các văn kiện, tài liệu đại hội, báo cáo thường niên năm 2023. Tại đại hội cổ đông 2024, lãnh đạo GELEX có những chia sẻ cụ thể hơn đến cổ đông về định hướng này.

Cụ thể, năm 2024, GELEX cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong đó mảng thiết bị điện, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư của Tập đoàn.

Công ty cũng đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D, bao gồm con người, cơ chế chính sách và cơ sở vật chất, sẵn sàng các phương án huy động vốn dài hạn quy mô lớn (trong và ngoài nước) và thực hiện huy động khi điều kiện thị trường phù hợp cũng như chuẩn bị tốt các nền tảng về con người, đối tác, vốn… cho các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn (nguồn điện, khu công nghiệp…).

Theo đánh giá của lãnh đạo tập đoàn, năm 2023, chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu (các đối tác lớn trong và ngoài nước) đã bước đầu mang lại nhiều giá trị tích cực từ các cơ hội hợp tác với Frasers Property, Sembcorp Industries.

GELEX sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược này trong năm 2024 nhằm giúp tập đoàn tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn cho các lĩnh vực cốt lõi, tăng xuất khẩu và hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo GELEX cho biết công ty luôn dành sự quan tâm đến phát triển bền vững thông qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi và từng bước áp dụng có hiệu quả Khung quản trị tích hợp ESG (môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp).

Nhiều sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường của các đơn vị thành viên trong tập đoàn được ra đời từ những dây chuyền sản xuất hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để đưa các sản phẩm trong hệ thống GELEX xuất khẩu.

GELEX cũng từng bước đầu tư chuyển đổi bất động sản khu công nghiệptừ mô hình cơ bản truyền thống thành mô hình thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Thành phố công nghiệp được quy hoạch bài bản sẽ là sự dung hợp giữa không gian sản xuất, sinh sống và thương mại, hướng đến thu hút các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Năm 2024, bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, GELEX sẽ tập trung vào phát triển các năng lực tổ chức, quản trị, trong đó lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng, đầu tư thích đáng cho nguồn lực con người và hoạt động R&D, triển khai chuyển đổi số sâu rộng trong toàn tập đoàn, song hành với hình thành khung quản trị rủi ro để đảm bảo một hệ thống hoạt động ổn định và bền vững. GELEX sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới phát triển bền vững, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với phát triển của Việt Nam.