“เจ้าท่า” รุกแผนปฏิบัติการพันธสัญญา IMO

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการบริหารจัดการท่าเรือและพาณิชยนาวีของไทย ภายใต้อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือIMO (International Maritime Organization)ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกของIMOทำให้ไทยได้รับการคัดเลือกเป็นคณะมนตรีIMOและปฏิบัติตามพันธสัญญาของประเทศสมาชิกที่ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลมาตรฐานการเดินเรือ ท่าเรืออย่างเข้มข้น ทั้งในการแก้ไขกฎหมายและปรับปรุงระเบียบให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนากิจการการเดินเรือทั้งระบบและอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตการเดินเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนากองเรือซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ในปี 65 แนวทางการพัฒนากองเรือภายใต้อนุสัญญาของ IMO กรมเจ้าท่าได้วางแผนการพัฒนาการกำกับดูแล กิจการกองเรือ และท่าเรือที่นำเอามาตรฐานอนุสัญญาฯ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ ที่ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคการเดินเรือมากขึ้น สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการวางเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ประเทศไทยยังเดินหน้าตามอนุสัญญาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในการเป็นภาคี จำนวน6ฉบับ ประกอบด้วย1.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for Safety of Life Sea 1974as amended; SOLAS 1974) 2.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ.1978และที่แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.1995 (International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended 1995; STCW 78/95)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

3.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร ค.ศ.1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978; MARPOL 73/78)เฉพาะภาคผนวกที่1และ2 4.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก ค.ศ.1966และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on Load Line 1966, as amended; LOADLINE 1966) 5.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการวัดขนาดตันของเรือ ค.ศ.1969และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969 as amended; TONNAGE 1969) 6.อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันเรือโดนกัน ค.ศ.1972และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972 as amended; COLREG 1972)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายสมชาย กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับการตรวจประเมินของIMOซึ่งจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่จะทำการสาธิต การจำลองสถานการณ์ เพื่อความพร้อมของไทย ในการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก เนื่องจากการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ ตามที่IMOตั้งข้อสังเกตไว้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎกระทรวง รวมถึงระบบการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคนเรือ ท่าเรือ ให้มีความองค์ความรู้และสามารถดำเนินตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีลงแหล่งน้ำ และทะเล เป็นต้น