เข้ม! รถโดยสารสาธารณะขนคนกลับเข้ากรุงเทพฯ ปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 66 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา ขบ. ได้เตรียมความพร้อมทุกมาตรการ เพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area รวม 209 จุด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65-4 ม.ค. 66 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

สำหรับผลดำเนินการตรวจความพร้อม สะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 53,512 คัน พบรถบกพร่อง 11 คัน กำชับให้ดำเนินการแก้ไข ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ 53,512 ราย พบพนักงานขับรถบกพร่อง 1 ราย และเฉพาะในวันที่ 1 ม.ค. 66 ตรวจความพร้อมทั้งรถโดยสารและพนักงานขับรถรวม 12,700 คัน/คน มีรายละเอียดดังนี้

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ผลดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 8,460 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 66 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 3,665 คัน/คน และ รถหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 4,084 คัน/คน รถหมวด 4 จำนวน 467 คัน/คน และรถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 178 คัน/คน ไม่พบรถบกพร่องคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ส่วนผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 2,703 คัน/คน พบรถบกพร่อง 1 คัน และผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Rest Area 13 จังหวัด จำนวน 1,537 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 11 คัน/คน รถหมวด 2 จำนวน 948 คัน/คน รถหมวด 3 จำนวน 397 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 38 คัน/คน และรถ 30 จำนวน 143 คัน/คน ไม่พบรถบกพร่อง

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ขณะที่ผลดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS สะสม 4 วัน (29 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66) จำนวน 243,444 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 665 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร สะสมจำนวน 11,178 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 97 คัน ขบ. จะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ได้รับเรื่องร้องเรียนสะสม จำนวน 172 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ขับรถประมาท/น่าหวาดเสียว ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/แต่งกายไม่เรียบร้อย และไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ ซึ่ง ขบ. จะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายจิรุตม์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ประสานผู้ประกอบการในการจัดรถโดยสารเพิ่มเติมรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีการเดินทางหนาแน่น โดยได้มีการจัดรถเสริมที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 คัน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 จำนวน 24 คัน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 (คลองเรียน) สงขลา จำนวน 3 คัน รวมทั้งสิ้น 46 คัน โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง